Start - Home Start - Home     

  Email: info@smeedwerkunica.nl

 

Het atelier

 

The workshop

Een belangrijk deel van het smeden ge­schiedt direct, het te bewerken mate­riaal wordt plaatselijk tot geel- of oranjehitte verhit in de met steenkool gestookte smeedhaard en dan snel met de hamer op het aambeeld ver­vormd en/of ge­bogen. Tijdens het hame­ren koelt het af, zodat regelmatig opnieuw verhitten in het vuur nodig is. Te koud mate­riaal vergt grote krachts­inspanning om het te vervormen. Zo­doende vindt veel van het smeedwerk plaats aan het vuur, op het aambeeld en in de staart­bankschroef.
A substantial part of the forge work is direct, that is to say, the iron is heated locally to a yellow or orange heat in a coal-fired forge hearth and then worked (deformed and/or bent) by hammer on the anvil. During hammering the iron quickly cools, so that it has to be reheated regularly in the fire. When the material is too cold, it is very hard work to shape it, even impossible. So that is why much of the forge work takes place at the fire, on the anvil and in the leg vice.

De smid tekent op het werk af waar er precies moet worden gehamerd om de gevraagde vorm te verkrijgen. The smith marks the work so that he knows exactly where and how to hammer to obtain the required shape.
De verkregen (tussen) vorm wordt regelmatig vergeleken met een met krijt op hout of karton getekende schabloon. Zo kan de smid precies bepalen welk stuk als volgende verhit en gehamerd moet worden. The intermediate shape is regularly compared with a template drawn in crayon on a sheet of wood or cardboard. In this way the smith can accurately determine which part next to heat and hammer.
Onderwijl moet natuurlijk het vuur worden bijgehouden. Onderin de smeedhaard wordt een krachtige stroom lucht ingeblazen. Deze jaagt het vuur tot grote hitte op, zodat het steeds weer opnieuw verwarmen van het ijzer niet teveel tijd vergt. In between the hammering and testing the fire has to be maintained. A powerful flow of air is injected at the bottom of the forge hearth. This boosts the fire to great heat, so that again and again reheating the iron takes not too much time.
Bijna elke dag brandt het vuur. The forge fire burns nearly every day.
Wanneer het werkstuk uit meer onderdelen is samen­gesteld (gelijke krullen bijvoorbeeld) dan is het zinvol om een speciale mal te maken. When the workpiece to be made is built up from separate parts (such as similar whorls), it usually is sensible to make a special mold.
Zo besteedt een smid heel wat van zijn tijd aan het ontwerpen en maken van speciaal gereedschap. Sommige werk­stukken zouden zonder zulk gereedschap gewoon niet gemaakt kunnen worden. In this manner, a smith spends a lot of his time on designing and preparing special tools. Some workpieces simply could not be made without such special tools.
Eerste aanzet voor een zware krul. Als het begin goed is, wordt een volgend stuk van de staaf verhit en op dezelfde mal verder gebogen. Starting a heavy whorl. As soon as the first part is right, the next section of the bar is heated and bent further on the same mould.
Zware staven zoals deze voor de ligger van een bed, vergen heel wat inspanning. Heavy bars like this main spar of a bed certainly do require a lot of exertion.
Elk werkstuk wordt zorgvuldig gecontroleerd. Natuurlijk vind je in dit handwerk steeds kleine afwijkingen. Dat be­paalt nu juist het unieke karakter van elk stuk ..... Every piece of work is carefully checked. Of course in this type of work, you'll find lots of small differences. That precisely is what determines the unique character of each and every part ....


naar de top    naar de top to the top    to the top