Start - Home Start - Home     

  Email: info@smeedwerkunica.nl

 

Spelen met ijzer

Playing around with iron

IJzer is sterk en ijzer is taai, maar je kunt er toch mooi mee spelen. IJzer-smeedwerk wordt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld hout) gekarak­teriseerd door lijnen en niet door vlakken. De lijnen kunnen van verschillende dikte zijn: ik werk met ijzer van 2 mm dik tot zeker 20 mm dik. De lijnen kunnen ook verschillende profielen hebben: rond, vierkant, rechthoekig. Het lijn-karakter van ijzer-smeedwerk is de reden dat smeden een heel aparte manier van vormgeven is. Iron is strong and iron is tough, but still you can marvellously play with it. Work in forged iron (in contrast to for instance wood) is characterized by lines and not by planes. The lines can be of varying thicknesses: I work with iron of 2 mm thick to at least 20 mm thick. The lines can also have a variety of profiles: round, square, rectangular. The line-character of forged ironwork is the reason why forging is a different and very special method of styling.


Veel van het typische smeedwerk is overall gezien vrijwel of geheel plat (twee-dimensionaal), denk bijvoorbeeld aan een kamerscherm of een poort of deur. Het platte vlak wordt opgevuld met sierlijke ornamenten, krullen, getordeerde staven - een smid kan zich hierbij naar hartelust uitleven. Zolang de schaduwen van opvallend licht niet te opdringerig worden, is het twee-dimensionale beeld precies dat, wat de smid voor ogen stond bij het ontwerpen van het werkstuk. Much of the typical forged work is, seen overall, almost or completely flat (two-dimensional) like, for example, a (folding) screen or a gate or door. The flat front is filled with graceful ornaments, whorls, twisted bars - a smith can really let himself go here, to his heart's delight. As long as the shadows cast by incident light are not too obtrusive, the two-dimensional image is exactly that which the smith envisaged when he first designed the work piece.


Bij ruimtelijke voorwerpen (drie-dimensionaal), denk bijvoorbeeld aan een stoel, een chaise longue, een tafel, een bed, ligt dit wat moeilijker. Juist omdat je als het ware dwars door het werkstuk heen kunt kijken, ontstaan bij beschouwing vanuit verschillende hoeken steeds weer verschillende beelden. Dat kan voor de beschouwer heel spannend zijn, maar het maakt het ontwerpwerk voor de smid knap lastig! Je ziet, dat veel ruimtelijke voorwerpen sober worden vormgegeven. Het is al gauw te druk en rommelig. Hier bewijst zich het ware meesterschap van de smid. With spatial objects (three-dimensional) like, for instance, a chair, a chaise longue, a table, a bed, the matter is a bit more complicated. Since you can more-or-less look right through the piece, looking at it from changing angles will present various different images. Now this may be very exciting to the onlooker, but getting a perfect design will cause the smith many headaches! It is for this reason that many actual spatial designs are kept very sober, not to say frugal. The design easily becomes too boisterous, too cluttered. Here the smith's true mastery of his job is proven.


Het speelse karakter van ijzer-smeedwerk komt al met al in het bijzonder tot zijn recht in twee-dimensionaal werk. Het risico van overdaad of rommelig­heid is daar gering en de smid kan zijn fantasie vrijelijk botvieren. All in all, the whimsical character of forged work in iron is particularly clearly shown in two-dimensional work. In this type of work, the risk of extravagance and clutter is small and the smith can easily give free rein to his fantasy.


Er zijn ontelbaar veel vormen denkbaar. Toch zal een smid, uit praktische overwegingen, niet zo maar wat in het wilde weg ont­werpen. Hij kent de meest fraaie en effectieve vormen en gebruikt bij voorkeur deze. Een heel sterk punt hierbij is, dat die vormen zich op allerlei wijzen laten combineren. Bij elke nieuwe combinatie ontstaat weer een ander effect. Countless shapes are conceivable. Nevertheless, a smith will, for practical reasons, not design shapes just anyhow. He knows the best, most beautiful and effective shapes and prefers to use these in particular. A very nice point in this is, that such shapes can endlessly be combined to form new interesting shapes. Each new combination has a different effect.


Kijk maar eens terug naar de vijf foto's die we zojuist gepasseerd zijn. Je had er niet bij stilgestaan, maar wist je dat al deze verschillende leuningstijlen uit exact hetzelfde paar van welgeteld twee basis-elementen zijn opgebouwd? Just look back at the five photo's we've passed just now. You will perhaps not have noticed, but do you realize that all these different railing posts were made from exactly the same pair of just two basic elements?
En vanzelfsprekend hoef je je niet te beperken tot vergelijkbare hoofdvormen. Met ditzelfde paar basis-elementen kun je veel méér. Hieronder twee voorbeelden. Ik had er met hetzelfde gemak ook tien kunnen geven .... And of course you need not restrict yourself to similar principal shapes. This same pair of basic elements can be used to generate many other shapes! Below I give two examples; I could easily have given ten ....Wat een mooi materiaal toch, dat ijzer! What beautiful stuff it is, this iron!


naar de top    naar de top to the top    to the top